Privatumo politika

UAB „Irona“ (toliau – „Irona“ arba bendrovė) supranta duomenų apsaugos svarbą savo klientams, partneriams ir kitiems duomenų subjektams, todėl įsipareigoja padaryti viską, kas nuo jos priklauso, kad visų duomenų subjektų privatūs duomenys būtų maksimaliai apsaugoti. Prisiimame visą atsakomybę už mūsų bendrovei patikėtą asmeninę informaciją ir suteiktą pasitikėjimą.

Šios privatumo taisyklės:

 1. Nustato bendrovės „Irona“ atsakomybių ribas asmens duomenų apsaugos srityje;
 2. Detalizuoja asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo procesą bendrovėje;
 3. Įvardija duomenų subjektų teises ir su jų duomenų tvarkymu susijusias procedūras.

Privatumo apsaugos užtikrinimo taisyklių (paskutinį kartą atnaujintos 2018 m.) privalo būti laikomasi tuomet, kai duomenų subjektas įsigyja „Irona“ kuriamų ir gaminamų produktų, lankosi bendrovės interneto svetainėje, konsultuojasi su komandos nariais.

Sąvokos

 1. Asmens duomenys – įvairi su fiziniu asmeniu, kuris laikomas duomenų subjektu, susijusi situacija, kai jo tapatybė yra aiški arba gali būti nustatyta pagal turimus duomenis.
 2. Klientas – asmuo, užsisakantis ir įsigijantis bendrovės gaminių. Jei klientas yra juridinis asmuo, su kuriuo „Irona“ turi bendradarbiavimo sutartį, jis turi garantuoti, kad galutiniai vartotojai (darbuotojai, partneriai), kurie bus tiesioginiai gaminių naudotojai, susipažintų su šiomis taisyklėmis ir jų laikytųsi.
 3. Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebegali būti siejama su konkrečiu fiziniu asmeniu po to, kai iš surinktų duomenų pašalinami faktai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti tapatybę.
 4. Paslaugos – įvairūs elektroniniu, tiesioginių pardavimų ir kitais būdais siūlomi bendrovės gaminiai ir paslaugos.
 5. Srauto duomenys – duomenys, kurie tvarkomi su tikslu juos perduoti elektroninių ryšių tinklu ir (arba) tokio perdavimo apskaitai. Elektroninių ryšių paslaugos leidžia sukurti duomenis, kurie suteikia prieigą prie duomenų apie abonentų naudojamus galinius įrenginius, ryšio trukmę bei laiką, perduotų duomenų kiekį, faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą, duomenų formatą ir kitos informacijos. Jei pagal šiuos duomenis galima nustatyti asmens tapatybę, jie laikomi asmens duomenimis.
 6. Vietos nustatymo duomenys – duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti faktinę elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą.

Jūsų asmens duomenų rinkimo būdai

„Irona“ siūlo platų metalo gaminių ir konstrukcijų pasirinkimą bei teikia projektavimo ir metalo apdirbimo paslaugas. Apie Jus renkamos informacijos pobūdis ir kiekis priklauso nuo užsakomų gaminių ar paslaugų bei to, kokią informaciją pateikiate užsakymo metu (tiek tiesiogiai, telefonu, tiek el. būdu – svetainėje ar el. paštu).

Renkame duomenis:

 1. Kuriuos patys pateikiate bendraudami su mūsų darbuotojais tiesiogiai ar per tarpininkus (konsultantus, teisininkus), kai įsigijate gaminius, užsakote paslaugas, kreipiatės dėl informacijos, užsisakote naujienas ir pan;
 2. Kurie automatiškai prieinami Jums pasinaudojus mūsų paslaugomis ar įsigijus gaminių (pagal galiojančių teisės aktų nuostatas);
 3. Kuriuos pateikia kiti šaltiniai – kitų paslaugų teikėjai ar viešai prieinami registrai.

Jūs neįsipareigojate pateikti mūsų bendrovei jokių duomenų. Tačiau apsisprendę to nedaryti, galite apriboti savo galimybes gauti mūsų paslaugas ar įsigyti mūsų gaminių.

Renkamų asmens duomenų tipai

Mūsų renkamų asmens duomenų kategorijos:

 1. Būtina informacija: vardas, pavardė, adresas, asmens arba įmonės kontaktiniai duomenys, kiti rekvizitai;
 2. Su paslaugų teikimu susiję duomenys – užsakymo detalės, sąskaitų ir mokėjimų duomenys, informacija apie asmens (ne)sutikimą naudoti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ir/ar teikti juos tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai;
 3. Duomenys, kurie automatiškai gaunami, kai klientas naudojasi mūsų interneto svetaine ar paslaugomis – apsilankymo laikas, trukmė, peržiūrėtas turinys, IP adresas iš kurio buvo prisijungta ir kt.;
 4. Duomenys, gauti pasitelkus slapukus ir kitas su naršymu internete susijusias technologijas;
 5. Veiksmus mūsų interneto svetainėje užfiksuojantys vaizdo duomenys;
 6. Skambučių įrašai, kalbantis telefonu su mūsų bendrovės klientų aptarnavimo specialistais (tiek kai skambinate jūs, tiek kai atsiliepiate į darbuotojų skambučius);
 7. Kiti duomenys, renkami tik Jums sutikus ir detaliai aptariami prieš Jums tą sutikimą duodant.

Jūsų asmens duomenų naudojimo tvarka

„Irona“ renka, apdoroja, naudoja ir saugo Jūsų asmens duomenis vadovaudamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatyta tvarka. Duomenys renkami, kai norima sudaryti ir vykdyti sutartis, užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ar bendrovės interesą arba trečiųjų šalių interesą (jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

„Irona“ asmens duomenų tvarkymo tikslai:

 1. Sutarčių dėl metalo gaminių ir konstrukcijų gamybos, projektavimo ar metalo apdirbimo paslaugų teikimo sudarymas ir vykdymas; klientų ir atsiskaitymų apskaita; informacijos apie klientus pateikimas viešuose sąrašuose (kuri yra leistina, apibrėžama teisės aktuose); kreditoriaus interesų apsaugojimas bei finansinių nuostolių rizikos minimalizavimas; skolų išieškojimas. Mūsų tvarkomi duomenys yra būtini, norint garantuoti aukštą paslaugų ir gaminių kokybę ir nuoseklią komunikaciją su savo klientais. Kad galėtume sklandžiai vykdyti savo įsipareigojimus, mums svarbu tinkamai nustatyti fizinių bei juridinių asmenų tapatybę, statusą, priimti ir atlikti užsakymus, aptarnauti klientus, išrašyti sąskaitas, vykdyti kredito kontrolę, išieškoti susidariusias skolas ir operatyviai nagrinėti skundus.
 2. Tiesioginė rinkodara, kuriai naudojami asmeniniai (turint asmens sutikimą) ir nuasmeninti duomenys.
 3. Klientų kredito istorijos ir potencialaus mokumo analizė, įsiskolinimų kontrolė, aptarnavimo kokybės vertinimas, bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsauga ir gynimas; įrodymų surinkimas (telefoninių pokalbių įrašymas). Jūsų pokalbiai su „Irona“ darbuotojais yra įrašomi. Įrašai ir pokalbių metu pateikiami duomenys padeda bendrovei objektyviai įvertinti Jūsų mokumą, kontroliuoti įsiskolinimus, sudaryti ir vykdyti sutartis ir užtikrinti gaminių, paslaugų ir aptarnavimo kokybę.
 4. Kiti tikslai, kurių siekdama „Irona“ gali valdyti Jūsų asmens duomenys, yra vykdomi tik tada, kai išreiškiate sutikimą arba kai bendrovė privalo ginti teisėtą interesą ar konkrečius papildomus duomenis rinkti ir tvarkyti įpareigoja teisės aktai. Asmens duomenis taip pat tvarkome siekdami įvykdyti teisės aktų numatytas prievoles, susijusias su pajamų apskaita, duomenų teikimu atitinkamoms institucijoms ir kitais atvejais, kurie numatyti įstatymuose.

Visose šiose situacijose, „Irona“ naudoja duomenis tokia apimtimi, kokios pakanka, kad būtų tinkamai įgyvendinti šiose taisyklėse apibrėžti teisėti tikslai, maksimaliai užtikrinant asmeninių duomenų apsaugojimą.
„Irona“ įsipareigoja visus savo renkamus duomenis tvarkyti atsakingai, sąžiningai ir teisėtai, siekiant tik šiose taisyklėse aiškiai apibrėžtų tikslų ir griežtai vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Jūsų duomenų saugojimas

Mūsų bendrovei yra labai svarbu tinkamai užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą.

Kad asmens duomenis galėtume tvarkyti maksimaliai tiksliai ir kokybiškai, įsidiegėme reikalingus organizacinius ir techninius saugumą užtikrinančius įrankius. Reguliarus saugumo užtikrinimo tvarkų atnaujinimas bei techninių įrenginių priežiūra padeda minimalizuoti asmens duomenų netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, iškraipymo, perdavimo, paviešinimo ar kitų neteisėtų veiksmų, susijusių su asmens privatumu, rizikas.

Jūsų duomenų teikimas

Mes galime suteikti Jūsų duomenis:

 1. Duomenų tvarkytojams (subrangovams), teikiantiems mums duomenų tvarkymo paslaugas ir tvarkantiems mūsų sukauptus Jūsų duomenis, duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai disponuoti asmens duomenimis gali tik pagal mūsų bendrovės suformuotus reikalavimus ir tik tiek, kiek būtina norint tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Naudodamiesi subrangovų paslaugomis, imamės visų įmanomų priemonių, kad užtikrintume, jog jie būtų įsidiegę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų privatumą.
 2. Jei duomenų tvarkytojai įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, įsipareigojame imtis visų teisės aktuose įvardintų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų reikiamai apsaugota.
 3. Teisės aktuose numatytais atvejais „Irona“ pateikia Jūsų asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę, telefono numerį ir adresą (jo dalį) institucijoms bei bendrovėms, kurios leidžia ar tvarko viešuosius elektroninių ryšių paslaugų teikėjų abonentų sąrašus, kad šie būtų skelbiami viešuosiuose abonentų sąrašuose (internetiniuose kataloguose, telefonų knygose). Tai daroma tik gavus Jūsų sutikimą. Jūs išlaikote duomenų tikrinimo, taisymo ir panaikinimo teisę.
 4. Skolininkų duomenis, kurie savo įsipareigojimus vykdė netinkamai ar nevykdė jų numatytu laiku, arba atsisako vykdyti finansinius, turtinius įsipareigojimus, gali būti perduodami duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas. Taip siekiama efektyviau valdyti konkretų įsiskolinimą. Tokia informacija perduodama vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Prieš perduodant skolininkų duomenis, duomenų subjektui siunčiamas rašytinis priminimas apie nevykdomus įsipareigojimus.
 5. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyta teisė bendrovėms perleisti reikalavimo teisę į skolą. Tokia teisė (į skolą ar skolų portfelį) užtvirtinama pirkimo-pardavimo sutartimi, kuri gali būti pasirašoma be skolininko sutikimo. Apie skolos perdavimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui skolininkui pranešti gali tiek senasis kreditorius, tiek naujasis skolos savininkas.
 6. Kitiems tretiesiems asmenims, bet tik su Jūsų sutikimu, kuris turi būti gautas dėl kiekvieno konkretaus atvejo.
 7. Teismams ir valstybės institucijoms, tačiau tik tiek, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/liudijimą.

Jūsų duomenų saugojimo laikas

Jūsų duomenys mūsų bendrovėje yra saugomi ne ilgiau nei to reikalaujama teisės aktuose ir nei reikalinga tam, kad būtų tinkamai įgyvendinti duomenų tvarkymo tikslai.

Mūsų tikslas – nekaupti senos, nebeaktualios informacijos bei garantuoti, kad asmens duomenys ir kita svarbi informacija, susijusi su klientais, būtų teisinga ir nuolat atnaujinama.

Slapukų naudojimas

Siekdami, kad Jums būtų patogu naudotis „Irona“ interneto svetaine, pasitelkiame slapukus (angl. cookies). Tai yra mažos apimties tekstinė informacija, automatiškai sukuriama naršant svetainėje ir saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Slapukų pagalba gauta informacija padeda bendrovei užtikrinti Jūsų patogumą naršant, leidžia pateikti aktualius, patrauklius pasiūlymus bei giliau išnagrinėti svetainės lankytojų elgseną, tendencijas. Tokia analizė padeda tobulinti svetainės turinį, funkcionalumą bei aptarnavimo ir gaminių kokybę.

Galite pasirinkti, ar naudoti slapukus, pakeisdami savo naršyklės nustatymus (pasinaudodami slapukų įjungimo/išjungimo funkcija). Vis tik kai kuriose situacijose tokios parinktys gali sulėtinti naršymo greitį, apriboti kai kurių svetainių veikimą ar prieigą prie jų. Daugiau informacijos rasite svetainėje: www.google.com/privacy_ads.html

Informaciją, gautą slapukų dėka, taikome:

 1. Funkcinių slapukų įdiegimui. Slapukai garantuoja malonią vartotojų patirtį, naršant internete. Pavyzdžiui, lankytojui nebūtina kiekvieną kartą jungiantis prie svetainės, kurioje įdiegti slapukai, įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų. Slapukų dėka kompiuteryje ar kitame įrenginyje lieka informacija, kurią galima naudoti pakartotinai, taip taupant vartotojo laiką.
 2. Paslaugų ir aptarnavimo tobulinimui. Analizuodami slapukų surenkamą informaciją, galime patobulinti savo interneto puslapį ir elektronines paslaugas. Gauname informaciją apie savo svetainės turinio populiarumą, lankomumą, galime atsekti, iš kurių svetainių lankytojai atkeliauja pas mus, kiek laiko praleidžia bendrovės svetainėje.
 3. Statistikos analizei. Slapukų surinkta informacija padeda mums kaupti ir analizuoti statistinius duomenis apie mūsų interneto svetainėje apsilankiusių vartotojų kiekį ir jų elgseną naudojantis elektroninėmis paslaugomis. Tai leidžia įvertinti ir reklamos efektyvumą. Taip pat renkame duomenis apie rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų populiarumą, veiksmingumą, įtaką vartotojų elgsenai.
 4. Reklamai ir auditorijos pritraukimui. Slapukų naudojimas suteikia galimybę pagal surinktus duomenis pateikti konkrečiai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, kuris pritrauktų bendrovei reikalingas tikslines grupes, kurioms reklama ar kita informacija būtų aktuali.

Slapukai

Turime teisę slapukų pagalba surinktą informaciją apjungti su kitais asmens duomenimis, kuriuos gavome kitų šiose taisyklėse įvardintų šaltinių.

„Irona“ interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas, bendrovei nepriklausančias ir kitaip su ja nesusijusias interneto svetaines, gaminius ir paslaugas, taip pat socialinius tinklus. Lankantis tokiuose puslapiuose galioja būtent juos valdančių trečiųjų šalių privatumo politika. Rekomenduojame susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma asmens duomenų apsaugos praktika.

Jei savo asmeninius duomenis suvedėte per socialinį tinklą „Facebook“, vertiname tokį veiksmą kaip sutikimą, kad nurodytu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galime Jums pateikti „Irona“ gaminių ir paslaugų pasiūlymus, informuoti apie naujienas. Tokių pasiūlymų galite atsisakyti susisiekę su mumis el. paštu.

Jūsų teisės dėl asmens duomenų apsaugos

Turite teisę:

 1. Susisiekti su „Irona“, prašydami suteikti informaciją apie mūsų sukauptus Jūsų asmens duomenis;
 2. Kreiptis į bendrovę, reikalaudami ištaisyti Jūsų asmens duomenyse įsivėlusius netikslumus, atnaujinti ar papildyti duomenis ir (arba) nutraukti tokių asmens duomenų tvarkymą. Tokią teisę įgijate pastebėję, kad duomenys yra klaidinantys ar netikslūs;
 3. Paprašyti bendrovės „Irona“ sunaikinti Jūsų asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai pastebite, kad tvarkant asmens duomenis pažeidžiami teisės aktų reikalavimai ar sąžiningumo principai;
 4. Nesutikti, kad tvarkytume Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia „Irona“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.Jeigu „Irona“ taikoma praktika, susijusi su asmens duomenų apsauga, jums kelia abejonių dėl veiksmų teisėtumo, jei pastebite ar turite įtarimų dėl nusižengimų šioms taisyklėms ar teisės aktams, apibrėžiantiems asmens duomenų apsaugos reikalavimus, susisiekite su mūsų bendrove bet kuriuo jums patogiu metu el. paštu.

Jei nepavyks rasti sprendimo ar atsakymais liksite nepatenkinti, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri prižiūri ir kontroliuoja asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą.

Informavimas apie privatumo apsaugos užtikrinimo taisyklių pakeitimus

Plėsdami savo veiklą, tobulindami, atnaujindami paslaugas ir gaminius bei siekdami užtikrinti kokybišką aptarnavimą, galime atnaujinti ir šias taisykles. Apie pakeitimus pranešime savo interneto svetainėje, kur skelbsime naujausią taisyklių versiją.
Jei bus numatomi esminiai pakeitimai, informuosime apie juos iš anksto, paviešindami naujienas savo interneto svetainėje.

Susisiekite dėl papildomų klausimų

Raštu – el. paštu: info@irona.lt
Žodžiu – telefonu: +370 650 38151

Jei reikalingas specialisto patarimas

Susisiekite ir gaukite profesionalią konsultaciją